«Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι από τους ομογενείς και τους νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης»

Κυριακή, 9 Μαΐου 2010

| | |
Με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β’ του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ Α΄49) θεσμοθετείται το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι υπέρ ομογενών και νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Βασική παραδοχή του εν λόγω νομοθετήματος είναι ότι η πολιτική συμμετοχή των ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών στις τοπικές εκλογές, αποτελεί την πλέον ενεργητική μορφή ένταξης, καθώς συντελεί καθοριστικά στην άρση των αποκλεισμών και της περιχαράκωσης. Από την παραδοχή αυτή απορρέει και το επιβεβλημένο της θέσπισης των εν λόγω ρυθμίσεων ως αναγκαίας συνθήκης για την ουσιαστική ενσωμάτωση των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία.

Όπως είναι γνωστό, την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών της νέας δημοτικής περιόδου. Οι εκλογές αυτές σηματοδοτούν μια νέα ιστορική απαρχή για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση της χώρας μας, καθώς με αυτές θα αναδειχθούν οι αρχές των νέων διευρυμένων Δήμων της Χώρας που θα προκύψουν δια συνενώσεων κατ’ εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης». Το γεγονός ότι οι κρίσιμες αυτές εκλογές θα διεξαχθούν με την για πρώτη φορά συμμετοχή των νομίμως και μακροχρονίως διαμενόντων στη Χώρα αλλοδαπών τρίτων χωρών και ομογενών υπογραμμίζει τον ιστορικό τους χαρακτήρα.
Σας ενημερώνουμε εξ αρχής ότι για την επιτυχή πρώτη εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου, θα ακολουθήσουν και άλλες, συμπληρωματικές εγκύκλιοι που θα εξειδικεύουν ακόμη περισσότερο θέματα και λεπτομέρειες του νόμου και των τεχνικών εφαρμογών υλοποίησης των ρυθμίσεών του, ενώ παράλληλα θα διοργανωθούν σεμινάρια προκειμένου να εκπαιδευτούν κατάλληλα και επαρκώς οι υπάλληλοι που θα χειρίζονται το αντικείμενο αυτό.
Τέλος, για τα ζητήματα που αφορούν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι (εκλογιμότητα-υποψηφιότητες-κωλύματα και ασυμβίβαστα) θα αποσταλούν οι σχετικές οδηγίες μετά την ψήφιση του θεσμικού πλαισίου του προγράμματος «Καλλικράτης», ώστε να ληφθούν υπόψη όλες οι τυχόν νεότερες σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (Άρθρο 14)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΕΓΕΙΝ
Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου;
Στις εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου, οι ομογενείς και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως η ημερομηνία γέννησης όλων όσων γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο (άρθρο 4 παρ.2 του Π.Δ.96/2007). Για τις προσεχείς τοπικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010, η προϋπόθεση αυτή αφορά σε όσους έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1992.

Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για έγκλημα η καταδίκη για το οποίο συνεπάγεται, κατ’ αντιστοιχία με τους Έλληνες πολίτες, την αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 59 και 60 του Ποινικού Κώδικα. Πρόκειται για καταδίκες σε ποινές ισόβιας, αόριστης ή πρόσκαιρης κάθειρξης. Είναι, δε, αυτονόητο ότι τυχόν δικαστική απόφαση αποστέρησης πολιτικών δικαιωμάτων δυνάμει των άρθρων 61, 62 και 64 του Π.Κ παράγει τα εκεί προβλεπόμενα έννομα αποτελέσματα εξίσου και για τους ομογενείς και λοιπούς υπηκόους τρίτων χωρών.

2. Ανήκουν σε μία από τις ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ :
α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Α. Ομογενείς ή αλλογενείς σύζυγοι ή χήροι/ες ομογενών που έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα από την υποβολή της αίτησης για την απόκτηση του τίτλου διαμονής τους.
Β. Υπήκοοι τρίτων χωρών που κατέχουν άδεια διαμονής αόριστης ή δεκαετούς διάρκειας.
Γ. Υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος.
Δ. Υπήκοοι τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας Ελλήνων ή πολιτών της Ε.Ε. που έχουν συμπληρώσει πέντε συνεχή έτη νόμιμης διαμονής στη χώρα
Ε. Υπήκοοι τρίτων χωρών γονείς ανήλικων Ελλήνων πολιτών που έχουν συμπληρώσει πέντε συνεχή έτη νόμιμης διαμονής στη χώρα.
ΣΤ. 1. Υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν αναγνωρισθεί ως πολιτικοί πρόσφυγες και τα μέλη των οικογενειών τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει συνεχή πενταετή και νόμιμη διαμονή στη χώρα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος αναγνώρισης και
2. Υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους εφόσον έχουν συμπληρώσει συνεχή πενταετή και νόμιμη διαμονή στη χώρα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος για την υπαγωγή τους στο καθεστώς.
Ζ. Υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν χαρακτηρισθεί από ημεδαπή αρχή ως ανιθαγενείς και έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα από την ημερομηνία υποβολής αίτησης χορήγησης του καθεστώτος
Η. Ομογενείς που έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα, από την ημερομηνία χορήγησης του τίτλου διαμονής που κατέχουν.

Ειδικότερα, οι τίτλοι διαμονής που θα πρέπει να κατέχουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να έχουν το δικαίωμα εκλέγειν και κατ’ επέκταση το δικαίωμα εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη συνεχή πενταετή διαμονή στη χώρα περιγράφονται ειδικότερα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής της εγκυκλίου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η (Άρθρο 15)
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ
Πώς γίνεται η εγγραφή;
2. Σε ποιον ΟΤΑ θα υποβληθεί η αίτηση εγγραφής ανά κατηγορία εκλογέων

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ Υπηρεσία έκδοσης άδειας διαμονής Σε ποιον ΟΤΑ θα υποβληθεί η αίτηση

1η Κάτοχοι αδειών :
 αόριστης ή δεκαετούς διάρκειας
 ως επί μακρόν διαμένοντες
 ως μέλη οικογένειας Ελλήνων ή πολιτών της Ε.Ε. με πενταετή διαμονή
 ως γονείς ανήλικων Ελλήνων πολιτών με πενταετή διαμονή
 ως αλλογενείς σύζυγοι ομογενών τέως ΕΣΣΔ Υπηρεσίες Αλλοδαπών της Περιφέρειας

ή
ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. - Όπου υπέβαλαν την αίτηση για τη χορήγηση του εν ισχύι τίτλου διαμονής τους και εφόσον έχουν συμπληρώσει εκεί διετή νόμιμη διαμονή από την υποβολή της αίτησης.

- Ο δικαιούχος και ο Δήμος μόνιμης κατοικίας προκύπτει από το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) ενώ ο Δήμος απλώς ελέγχει την εγγραφή στο ΠΣ

- Η πιστοποίηση της κατοικίας γίνεται από το ΠΣ με κριτήριο την πραγματική συμπλήρωση διετίας νόμιμης διαμονής οποτεδήποτε σε Δήμο της Χώρας

- Στις περιπτώσεις κατόχων άδειας διαμονής που εκδίδεται από τις Περιφέρειες ή το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. (Ν.2910/2001 και Ν.3386/2005) δεν προσκομίζεται Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.

2η  ομογενείς ή αλλογενείς σύζυγοι ή χήροι/ες ομογενών με πενταετή διαμονή
 πολιτικοί πρόσφυγες με πενταετή διαμονή
 υπαγόμενοι στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή για ανθρωπιστικούς λόγους
 ανιθαγενείς με πενταετή διαμονή
 ομογενείς με πενταετή διαμονή Αρμόδιες Υπηρεσίες Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) - Όπου έχουν την κατοικία τους τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία

- Στο ΠΣ εμφανίζονται οι δικαιούχοι που έχουν τον κατάλληλο τίτλο διαμονής και την απαιτούμενη πενταετία διαμονής στην Ελλάδα, αλλά όχι ο Δήμος μόνιμης κατοικίας

- Στις περιπτώσεις αυτές (τίτλοι διαμονής εκδιδόμενοι από την ΕΛ.ΑΣ.) προσκομίζεται Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας του οικείου Δήμου.


ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
2.1 Διαδικασία υποβολής αίτησης και απόρριψη αυτής από τον Δήμο
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση εγγραφής του στον ειδικό εκλογικό κατάλογο ομογενών και αλλοδαπών τρίτων χωρών, η οποία πρωτοκολλείται από τον Δήμο κατοικίας του. Για την εγγραφή, ωστόσο, στον ειδικό αυτό εκλογικό κατάλογο είναι απαραίτητη η εκ μέρους του Δήμου διασταύρωση των απαραίτητων στοιχείων με τα καταχωρισμένα στα ηλεκτρονικά ή άλλα αρχεία κατόχων τίτλων νόμιμης διαμονής που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Προκειμένου να είναι δυνατή η ασφαλής και άμεση διασταύρωση των απαραίτητων στοιχείων από τους Δήμους, αλλά και ενόψει της επιτακτικής ανάγκης απόλυτης διασφάλισης του ανόθευτου της εκλογικής διαδικασίας και της αποτροπής μετακινήσεων νέων ψηφοφόρων, προετοιμάζεται η λειτουργία ειδικής εφαρμογής πληροφοριακού συστήματος (ΠΣ) (βλ. Ενότητα 3η της παρούσας) στην οποία θα εμφανίζονται όλοι οι σύμφωνα με το νόμο κατ’ αρχήν δικαιούχοι εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στο ίδιο πληροφοριακό σύστημα επίσης θα εμφανίζεται ο Δήμος μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου μόνο στις περιπτώσεις κατόχων τίτλων διαμονής που έχουν εκδοθεί από τις Περιφέρειες ή το ΥΠΕΣΑΗΔ. (και όχι στις περιπτώσεις κατόχων τίτλων διαμονής που εκδίδονται από τις αστυνομικές αρχές).
Εν όψει των παραπάνω, οι υπηρεσίες των Δήμων που είναι αρμόδιες για την εγγραφή των ενδιαφερόμενων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και έχουν παραλάβει και πρωτοκολλήσει τις σχετικές αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προχωρούν στην οριστικοποίησή τους μέσω του πληροφοριακού συστήματος και της διαδικασίας που περιγράφεται στην 3η Ενότητα της παρούσας. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της αίτησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος,
• είτε επειδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου (μη ενηλικίωση, καταδίκη σε ποινή που για τους Έλληνες πολίτες συνεπάγεται αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων ή δικαστική απόφαση περί αποστέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, μη κατοχή ενός εκ των προβλεπόμενων τίτλων διαμονής),
• είτε επειδή ο ενδιαφερόμενος δεν έχει προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα για την περίπτωσή του δικαιολογητικά,
• είτε επειδή δεν κατέστη δυνατή η διασταύρωση των στοιχείων του μέσω του πληροφοριακού συστήματος, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου απορρίπτει το σχετικό αίτημα αιτιολογώντας την απόφασή της (βλ. Παράρτημα Ενότητας 2ης).
Συστήνεται να υπάρχει έλεγχος των δικαιολογητικών προ της πρωτοκόλλησης της αίτησης και να αποτρέπονται ευγενώς οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν αιτήσεις με δικαιολογητικά που οδηγούν στην απόρριψή τους. Εννοείται ότι, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιμένει παρ’ όλα αυτά στην κατάθεση της αίτησής του, αυτή παραλαμβάνεται. Υπογραμμίζεται ότι η μη προσκόμιση ποινικού μητρώου δεν καθιστά ελλιπή την αίτηση αλλά αντίθετα τεκμαίρει την επιθυμία του ενδιαφερομένου να αναζητηθεί το ποινικό του μητρώο αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία του δήμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Στην περίπτωση που η αίτηση απορρίπτεται, επειδή δεν είναι δυνατή η διασταύρωση των στοιχείων του ενδιαφερόμενου μέσω του πληροφοριακού συστήματος, θα του επισημαίνεται εγγράφως επί της απορριπτικής απόφασης η δυνατότητα προσφυγής στην αρμόδια υπηρεσία έκδοσης του τίτλου διαμονής του, προκειμένου να καταχωρηθούν τα τυχόν ελλιπή στοιχεία στο πληροφοριακό τους σύστημα. Στη συνέχεια, και αφού διενεργηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες, αυτός θα επανέρχεται στην υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να υποβληθεί εκ νέου το σχετικό αίτημα.
Επισημαίνεται ότι:
α) για τους τίτλους διαμονής που έχουν εκδοθεί από την Περιφέρεια, ο ενδιαφερόμενος καλείται να απευθυνθεί στην υπηρεσία αλλοδαπών του Δήμου από την οποία παρέλαβε τον τίτλο διαμονής, ώστε, μετά από σχετική του αίτηση, να αναζητηθεί ο λόγος της μη εμφάνισής του στο σύστημα και, εφόσον τέτοιος νόμιμος λόγος δεν συντρέχει, να διενεργηθεί η εκεί καταχώρισή του.
β) για τους τίτλους διαμονής που έχουν εκδοθεί από το ΥΠΕΣΑΗΔ, ο ενδιαφερόμενος καλείται να απευθυνθεί στην Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης του ΥΠΕΣΑΗΔ, ώστε, μετά από σχετική του αίτηση, να αναζητηθεί ο λόγος της μη εμφάνισής του στο σύστημα και, εφόσον τέτοιος νόμιμος λόγος δεν συντρέχει, να διενεργηθεί η εκεί καταχώρισή του.
γ) για τους τίτλους διαμονής που έχουν εκδοθεί από την ΕΛ.ΑΣ., ο ενδιαφερόμενος καλείται να απευθυνθεί στην εκδούσα αστυνομική αρχή, ώστε, μετά από σχετική του αίτηση, να αναζητηθεί ο λόγος της μη εμφάνισής του στο σύστημα και, εφόσον τέτοιος νόμιμος λόγος δεν συντρέχει, να διενεργηθεί η εκεί καταχώρισή του.
Επίσης:
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εμφανίζεται στο πληροφοριακό σύστημα ως δικαιούχος, αλλά σε άλλο Δήμο από αυτόν στον οποίο απευθύνθηκε, του συστήνεται εγγράφως με την απορριπτική απόφαση να απευθυνθεί στον Δήμο του οποίου εμφανίζεται στο ΠΣ ως μόνιμος κάτοικος. Στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος ισχυρίζεται παρ’ όλα αυτά ότι είναι εγκατεστημένος μόνιμα στον συγκεκριμένο Δήμο στον οποίο απευθύνθηκε, χωρίς αυτό να φαίνεται μέσα στο ΠΣ, τότε του συστήνεται να απευθυνθεί στην υπηρεσία Αλλοδαπών του Δήμου προκειμένου να τηρηθεί η διαδικασία πιστοποίησης του ισχυρισμού του αυτού, όπως αυτή περιγράφεται στο στοιχείο Γ του Παραρτήματος της 2ης Ενότητας.


2.2 Σε ποιον ΟΤΑ θα υποβληθεί η αίτηση εγγραφής ανά κατηγορία εκλογέων

2.2.1 Υποβολή αίτησης από κατόχους άδειας διαμονής που εκδίδεται από τις υπηρεσίες αλλοδαπών της Περιφέρειας ή το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι αδειών διαμονής μακράς διάρκειας (αόριστης, δεκαετούς, επί μακρόν) ή αδειών διαμονής ως σύζυγοι, γονείς ή μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. ή αλλογενείς σύζυγοι ομογενών χωρών τέως ΕΣΣΔ, οι οποίες εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή του ΥΠ.ΕΣ.Α..Η.Δ., οφείλουν, εφόσον επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν, να υποβάλλουν σχετική αίτηση εγγραφής τους σε ειδικό εκλογικό κατάλογο του Δήμου στον οποίο υπέβαλαν την αίτηση για τη χορήγηση του εν ισχύι τίτλου διαμονής τους, εφόσον διαμένουν μόνιμα εκεί. Η μόνιμη διαμονή σε συγκεκριμένο Δήμο πιστοποιείται εφόσον έχουν παρέλθει δύο έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την έκδοση του σε ισχύ τίτλου διαμονής χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εκ μέρους του ενδιαφερόμενου άλλων δικαιολογητικών για τον σκοπό αυτό, αφού η χορήγηση της άδειας διαμονής από την οικεία Περιφέρεια, η παραλαβή της από τον οικείο Δήμο και η παρέλευση διετίας από την υποβολή της αίτησης για την έκδοσή της αποτελούν τεκμήριο της εκεί μόνιμης διαμονής του κατόχου του τίτλου.

Εφόσον από την υποβολή της αίτησης για την έκδοση του εν ισχύι τίτλου διαμονής δεν έχουν παρέλθει δύο έτη, Δήμος μόνιμης διαμονής είναι ο πιο πρόσφατος Δήμος στον οποίο ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει δύο έτη νόμιμης διαμονής. Σε περίπτωση που από το Π.Σ. δεν προκύπτει Δήμος στον οποίο ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει διετή διαμονή, αυτή θα πιστοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης των αδειών διαμονής.

Παρατήρηση:
Ως τόπος μόνιμης διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών, που είναι κάτοχοι αδειών διαμονής αόριστης ή δεκαετούς διάρκειας ή επί μακρόν διαμένοντος και αδειοδοτούνται από τη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.. λογίζεται και καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστημα ο Δήμος τον οποίο έχουν δηλώσει ως τόπο διαμονής κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την έκδοση της άδειας διαμονής τους και στον οποίο έχουν συμπληρώσει δύο έτη νόμιμης διαμονής.


2.2.2 Περιπτώσεις αλλαγής Δήμου μόνιμης διαμονής (μετεγκατάσταση) κατόχων τίτλων διαμονής που εκδίδονται από τις Περιφέρειες ή το ΥΠΕΣΑΗΔ
Σε περίπτωση που οι υπαγόμενοι στις παραπάνω κατηγορίες υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν μετοικήσει σε Δήμο άλλον από αυτόν στον οποίο υπέβαλαν την αίτηση για τη χορήγηση του εν ισχύι τίτλου διαμονής τους, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Δήμου στον οποίο έχουν μετεγκατασταθεί και κατοικούν, μόνο στην περίπτωση που διαμένουν εκεί τα δύο (2) τελευταία χρόνια από την ημερομηνία γνωστοποίησης της μετεγκατάστασης στην αρμόδια υπηρεσία αλλοδαπών της οικείας Περιφέρειας ή της πραγματικής μετεγκατάστασής τους η οποία διαπιστώνεται με βάση τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια.
Η ημερομηνία γνωστοποίησης της μετεγκατάστασης, ανεξαρτήτως του τρόπου που αυτή συντελέσθηκε (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη δήλωση μεταβολής), αποτυπώνεται στο πληροφοριακό σύστημα που περιγράφεται στη συνέχεια (βλ. Ενότητα 3η), από την ημερομηνία καταχώρισης των σχετικών δεδομένων που μεταβάλλουν στο σύστημα τον τόπο διαμονής του ενδιαφερομένου.
Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθούν αποκλεισμοί από την εκλογική διαδικασία, λαμβανομένου υπόψη ότι ενδεχομένως ικανός αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι μακροχρόνιων τίτλων διαμονής, δεν χρειάστηκε να συναλλαγούν με τη διοίκηση και ως εκ τούτου δεν προέβησαν σε δήλωση μεταβολών, μεταξύ των οποίων και δήλωση μεταβολής κατοικίας και με γνώμονα ότι η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος συναρτάται κατ’ εξοχήν με την ανάπτυξη δεσμών με την τοπική κοινωνία του Δήμου στον οποίο πραγματικά διαμένουν, προκρίνεται η πρόβλεψη ειδικής διαδικασίας πιστοποίησης της πραγματικής ημερομηνίας μετεγκατάστασης. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα της παρούσας που αφορά στην 2η ενότητα.

Παρατήρηση:
Σε κάθε περίπτωση η μη γνωστοποίηση της μετεγκατάστασης επιφέρει αδυναμία μετεγγραφής στο νέο Δήμο, οπότε ο Δήμος όπου μπορεί ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας να ασκήσει τα εκλογικά του δικαιώματα είναι αυτός της υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής όπου ο ενδιαφερόμενος έχει διαμείνει για μία τουλάχιστον διετία ή αυτός της τελευταίας γνωστοποιηθείσας μετεγκατάστασής του, εφόσον αποδεικνύεται, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, ότι έχει παρέλθει διετία από την ημερομηνία μετεγκατάστασης.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους ήδη εγγεγραμμένους στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εκλογείς που μετοικούν σε νέο Δήμο και αυτό δεν προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα.

2.3 Υποβολή αίτησης από κατόχους τίτλων διαμονής που εκδίδονται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι των τίτλων διαμονής που εκδίδονται από τις αστυνομικές αρχές (Ε.Δ.Τ. ομογενών και των μελών της οικογένειάς του, άδειες παραμονής ομογενών, Ειδικά Δελτία Αλλοδαπού φυγάδα, Ειδικά Δελτία υπό ανοχή διαμονής Αλλοδαπού, Ειδικά Δελτία ή ταξιδιωτικά έγγραφα ανιθαγενούς) οφείλουν, εφόσον επιθυμούν να ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν, να απευθυνθούν στη δημοτική αρχή όπου διαμένουν τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία και να ζητήσουν την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, αφού προηγουμένως ζητήσουν και λάβουν βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, διότι στην περίπτωση των κατόχων των συγκεκριμένων τίτλων δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της μόνιμης διαμονής τους μέσω των στοιχείων που καταχωρεί η εκδούσα αρχή στο ΠΣ.


 Απόδειξη διάρκειας διετούς κατοικίας και έκδοση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας για τους κατόχους τίτλων διαμονής που χορηγούνται από τις αστυνομικές αρχές

Για την απόδειξη της διετούς τουλάχιστον διάρκειας διαμονής στον Δήμο της Χώρας στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου πρόκειται να γίνει εγγραφή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ.7 και του άρθρου 279 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ, Ν.3463/ 2006, Α’ 114). Η προϋπόθεση της διετούς διαμονής σε ορισμένο Δήμο ισχύει και για τους ήδη εγγεγραμμένους σε ειδικό εκλογικό κατάλογο εκλογείς που αδειοδοτούνται από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίοι έχουν μετεγκατασταθεί σε νέο ΟΤΑ και επιθυμούν πλέον να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σε αυτόν.
Στις περιπτώσεις κατόχων τίτλων διαμονής που χορηγούνται από τις αστυνομικές αρχές η Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας του οικείου Δημάρχου συνιστά δικαιολογητικό, το οποίο πρέπει απαραιτήτως να συνυποβάλλεται με την αίτηση για την εγγραφή στον ειδικό εκλογικό κατάλογο.
Σημειώνουμε ότι τα ενήλικα τέκνα που διαμένουν με τους γονείς τους θα μπορούν να προσκομίσουν κάθε πρόσφορο μέσο που να αποδεικνύει την πρόθεσή τους να καταστήσουν τον τόπο διαμονής τους ως κέντρο των βιοτικών τους σχέσεων. Στα αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνονται π.χ. αιτήσεις του ενδιαφερόμενου για πρόσληψη σε εταιρείες της περιοχής, ημερομίσθια σε επιχειρήσεις της περιοχής κ.α. Επισημαίνεται επίσης ότι τα στοιχεία αυτά, όπως και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, αποτελούν βάρος του ενδιαφερομένου να προσκομίσει, ενώ η αποδοχή τους ή μη βαρύνει αντίστοιχα, τον οικείο Δήμαρχο, που έχει την ευχέρεια, εφόσον διατυπώνει εγγράφως και την αναγκαία ειδική αιτιολογία, και να τα απορρίψει.
Επίσης, σε ό,τι αφορά στην διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, εφόσον η σχετική απόδειξη δεν είναι ευχερής με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την πραγματική εγκατάσταση του αιτούντος, αποδεικτικά μέσα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των δημοσίων αρχών π.χ. βεβαιώσεις άλλων αρχών, όπως του διευθυντή του σχολείου όπου φοιτούν τα τέκνα ή ακόμα και η αυτοψία από υπαλλήλους του Δήμου ή τη δημοτική αστυνομία, αλλά και ένορκες ή απλές υπεύθυνες δηλώσεις άλλων προσώπων γνωστής κατοικίας, θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά.
Ειδικά για τους φοιτητές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έχει γνωμοδοτήσει ότι η εγκατάστασή τους στον Δήμο όπου φοιτούν, είναι προσωρινή, λόγω των σπουδών, δεν εκδηλώνει, δηλ. πρόθεση για μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση (Γν ΝΣΚ 449/ 2003). Θα πρέπει, επομένως, ειδικά για τους φοιτητές να υπάρχει απόδειξη, από τον ενδιαφερόμενο, ότι ο νέος του τόπος αποτελεί τη μόνιμη και σταθερή εγκατάστασή του. Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας επισημαίνεται ότι η αναφορά του παραδείγματος σε φοιτητές αφορά εν προκειμένω σε φοιτητές που είναι κάτοχοι τίτλων διαμονής που εκδίδονται από τις αστυνομικές αρχές (λ.χ. ΕΔΤΟ) και όχι σε πρόσωπα που έχουν άδεια διαμονής ως φοιτητές δυνάμει του ν.3386/2005.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, εάν η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί κατά τα ανωτέρω, τότε μπορεί να αποδειχθεί με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει ρητή αναφορά για τη χρονική διάρκεια της ισχύος της βεβαίωσης αυτής. Επειδή, όμως, η μόνιμη κατοικία ενός προσώπου είναι ένα στοιχείο, το οποίο μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τις συνθήκες ζωής του, η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να είναι εύλογα πρόσφατης έκδοσης.

2.4 Δικαιολογητικά εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο

Για την εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ΟΤΑ α’ βαθμού της χώρας, οι εκλογείς όλων των κατηγοριών οφείλουν να προσέλθουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως στον - κατά τα ανωτέρω - οικείο Δήμο, προκειμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο, καθώς και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

α) Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ, από αυτούς που περιοριστικά αναφέρονται στο παράρτημα. Σημειώνεται ότι η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών είτε για αρχική χορήγηση είτε για ανανέωση άδειας διαμονής δεν μπορεί να αντικαταστήσει σε καμία περίπτωση τον απαιτούμενο νόμιμο τίτλο διαμονής και συνεπώς δεν αποτελεί δικαιολογητικό για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Δήμου ή Κοινότητας της χώρας. Επίσης οι ομογενείς από λοιπές χώρες προσκομίζουν υποχρεωτικά και βεβαίωση της αρχής που τα εξέδωσε η οποία θα πιστοποιεί τη συνεχή πενταετή νόμιμη διαμονή τους στη χώρα από την ημερομηνία χορήγησης των ως άνω τίτλων διαμονής.

β) Επικυρωμένο αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου.
Η προσκόμιση του ταξιδιωτικού εγγράφου δεν απαιτείται από τα πρόσωπα που ανήκουν στις εξής κατηγορίες :
i) των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν αναγνωρισθεί ως πολιτικοί πρόσφυγες και τα μέλη των οικογενειών τους
ii) των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους και
iii) των ανιθαγενών και των oμογενών από λοιπές χώρες (απαιτείται όμως για τους κατόχους Ε.Δ.Τ.Ο.).
iv) των υπηκόων τρίτων χωρών που εμπίπτουν στις περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας κατοχής διαβατηρίου, κατά την έννοια της παραγράφου 1 εδάφιο γ’ του άρθρου 84 του Ν.3386/2005, όπως ισχύει. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία δεν κατέχουν επιπλέον και άδεια διαμονής, σύμφωνα με τους τύπους και τις προδιαγραφές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στους ανωτέρω υπηκόους τρίτων χωρών χορηγείται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της αρμόδιας Περιφέρειας, αναλόγως της κατηγορίας στην οποία υπάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του Ν.3386/05, η οποία παρέχει στον κάτοχό της δικαίωμα νόμιμης διαμονής στην ελληνική επικράτεια, καθιδρύει όλες τις υποχρεώσεις και παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.3386/05 όπως ισχύει. Ως εκ τούτου, μοναδικό νομιμοποιητικό έγγραφο του αντικειμενικά στερούμενου υπηκόου τρίτης χώρας που ταυτοχρόνως αποτελεί και το μοναδικό έγγραφο από το οποίο αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητάς του, είναι η παραπάνω απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Επομένως για οποιαδήποτε συναλλαγή του κατόχου της υπόψη απόφασης με τις εμπλεκόμενες στη διαδικασία υπηρεσίες, αρκεί η επίδειξη της απόφασης ανανέωσης της άδειας διαμονής του και δεν αναζητούνται περαιτέρω στοιχεία ταυτότητας ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, όπως προκύπτει από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 84 του Ν. 3386/2005 όπως προστέθηκε με το άρθρο 40, παρ. 1 του Ν.3731/2008.

γ) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης εύλογα πρόσφατης έκδοσης.
Το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου αναζητείται μόνο αυτεπαγγέλτως, εφόσον δεν προσκομίζεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο κατά την υποβολή της αίτησης. Σχετικά με το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και για λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας είναι σκόπιμο, κατά την πρώτη τουλάχιστον εφαρμογή του νόμου, να υποδεικνύεται στους ενδιαφερόμενους να το προσκομίζουν οι ίδιοι με την υποβολή της αίτησης. Το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου αναζητείται προκειμένου να διαπιστωθεί από την αρμόδια υπηρεσία: i) τυχόν καταδίκη του ενδιαφερόμενου σε ποινή ισόβιας, αόριστης ή πρόσκαιρης κάθειρξης που συνεπάγεται για τους Έλληνες πολίτες αποστέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων (βλ. άρθρα 59 και 60 του Π.Κ.), ii) τυχόν δικαστική απόφαση αποστέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων αποφάσεων που έχουν εκδοθεί δυνάμει των άρθρων 61, 62 και 64 του Π.Κ..

δ) Βεβαίωση μόνιμου κατοίκου από τον οικείο Δήμο ζητείται μόνο από όσους έχουν τίτλο διαμονής που εκδίδεται από τις αστυνομικές αρχές.

2.5 Προθεσμία εγγραφής

Η προθεσμία για την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους προκειμένου οι εκλογείς αυτοί να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2010, λήγει στις 30 Ιουνίου 2010. Με απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Α.Η.Δ., η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί το ανώτερο για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερωθείτε έγκαιρα με σχετική εγκύκλιό μας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
3.1. Γενικά

Η ΔΜΗΕΣ του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. πρόκειται να δημιουργήσει εξειδικευμένο ιστοτόπο στο διαδίκτυο, κατά τα πρότυπα του ιστοτόπου «Ετεροδημοτών». Εφόσον τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου διασταυρώνονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος, ο ενδιαφερόμενος θα συμπληρώνει αίτηση εγγραφής είτε επί τόπου στον Δήμο μόνιμης διαμονής του, είτε στο σπίτι του μέσω διαδικτύου. Υπενθυμίζεται ότι ειδικά στη περίπτωση κατόχων τίτλων που έχουν εκδοθεί από αστυνομικές αρχές η διασταύρωση μέσω του πληροφορικού συστήματος δεν καλύπτει τα στοιχεία του τόπου μόνιμης διαμονής τους, τα οποία και, όπως προαναφέρθηκε, θα πιστοποιείται δια της προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης.
Η αναζήτηση των στοιχείων του ενδιαφερόμενου για τη δημιουργία αίτησης θα γίνεται βάσει ταυτοποιητικών στοιχείων του από κεντρική βάση δεδομένων, η οποία θα τηρείται στο ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. (στο διαδίκτυο). Το σύστημα θα δημιουργεί μια αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, που θα έχει μοναδικό αριθμό αναγνώρισης. Η αίτηση αυτή πρέπει να εκτυπώνεται κατά τη δημιουργία της, και θα κατατίθεται στον ΟΤΑ διαμονής του αιτούντα.
Ο Δήμος διαμονής θα πρέπει να καταχωρεί οριστικά τις αιτήσεις του σε τοπικό λογισμικό, αντίγραφο του οποίου θα αποστέλλει με οπτικό δίσκο στη ΔΜΗΕΣ, βάσει των ημερομηνιών αποστολής των εκλογικών αναθεωρήσεων. Το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. στη συνέχεια θα ελέγχει και θα πραγματοποιεί την τελική οριστικοποίηση του ειδικού εκλογικού καταλόγου κάθε ΟΤΑ.
Αναλυτικά τα παραπάνω:
3.2. Αίτηση Εγγραφής
3.2.1 Δημιουργία της αίτησης (από το σπίτι):
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δημιουργεί την αίτηση από το σπίτι μέσω του σχετικού ιστοτόπου www.ypes.gr βάσει κριτηρίων αναζήτησης (αριθμό τίτλου διαμονής που προσκομίζεται και δύο (2) πρώτα κεφαλαία λατινικά γράμματα και δύο (2) πρώτα κεφαλαία λατινικά γράμματα ονόματος και έτος γέννησης), θα πρέπει να συμπληρώσει τα επιπλέον πεδία (όνομα μητέρας, επώνυμο πατέρα, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας). Στη συνέχεια θα πρέπει να τυπώσει την αίτηση και να προσέλθει στις αρμόδιες υπηρεσίες για την υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

3.2.2 Υποβολή– Οριστικοποίηση Αίτησης στον ΟΤΑ διαμονής

Ο ενδιαφερόμενος αυτοπροσώπως απευθύνεται στον ΟΤΑ διαμονής του για την υποβολή της αίτησης καταθέτοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Εάν δεν προσκομιστεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης που απαιτείται, ο Δήμος προβαίνει υποχρεωτικά στην αυτεπάγγελτη αναζήτησή του, χωρίς να είναι δυνατή η μεταγενέστερη προσκόμισή του. Η αίτηση οριστικοποιείται μόνο αφού περιέλθει στην υπηρεσία του Δήμου το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. Σε περίπτωση όμως που η συμπλήρωση του φακέλου ολοκληρωθεί μετά την λήξη της προθεσμίας μιας αναθεώρησης, η αίτηση θα οριστικοποιείται στην επόμενη δίμηνη αναθεώρηση με νέα αίτηση που θα δημιουργεί ο υπάλληλος του ΟΤΑ.
Η οριστικοποίηση της αίτησης γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον ΟΤΑ διαμονής. Έτσι :

3.2.2.α Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος απευθυνθεί στον ΟΤΑ διαμονής του για την υποβολή της αίτησης:
 ο ΟΤΑ αφού ελέγξει όλα τα απαραίτητα από το Νόμο δικαιολογητικά, θα δημιουργεί βάσει κριτηρίων αναζήτησης (αριθμό τίτλου διαμονής που προσκομίζεται και δύο (2) πρώτα κεφαλαία λατινικά γράμματα επωνύμου και δύο (2) πρώτα κεφαλαία λατινικά γράμματα ονόματος και έτος γέννησης) και θα οριστικοποιεί ταυτόχρονα την αίτηση συμμετοχής, μέσω ειδικού τοπικού λογισμικού (το οποίο θα απαιτεί σύνδεση internet) που θα του αποσταλεί από τη ΔΜΗΕΣ, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα απαραίτητα επιπλέον στοιχεία (αριθμός και ημερομηνία πρωτοκόλλου, διεύθυνση κατοικίας, εκλογικό διαμέρισμα, τηλέφωνο, όνομα μητέρας και επώνυμο πατέρα).
 Η οριστικοποιημένη αίτηση θα πρέπει να τυπώνεται εις διπλούν και υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Το ένα αντίγραφο θα παραδίδεται ως αποδεικτικό στον ενδιαφερόμενο και το άλλο θα παραμένει στον ΟΤΑ μαζί με τα δικαιολογητικά κατάθεσης. Ειδικά στην περίπτωση μη προσκόμισης ποινικού μητρώου (βλ. και αμέσως παραπάνω υπό 3.1.2.), την οριστικοποιημένη αίτηση καλείται να υπογράψει ο ενδιαφερόμενος αμέσως μετά την παραλαβή του αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντος ποινικού μητρώου από την υπηρεσία του Δήμου.


3.2.2.β Σε περίπτωση που ο ΟΤΑ παραλαμβάνει ενυπόγραφη έντυπη αίτηση από τον ενδιαφερόμενο μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά :
 ο ΟΤΑ διαμονής αφού πρώτα ελέγξει τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά, στη συνέχεια μέσω ειδικού τοπικού λογισμικού (το οποίο απαιτεί σύνδεση διαδικτύου) θα αναζητήσει την συγκεκριμένη αίτηση μέσω του μοναδικού αριθμού αναγνώρισής της, ο οποίος τυπώνεται στην αίτηση κατά την διαδικασία της υποβολής.
 Ο ΟΤΑ θα πρέπει να οριστικοποιήσει την αίτηση στο σύστημα με την καταχώρηση αριθμού και ημερομηνίας πρωτοκόλλου, καθώς και εκλογικού διαμερίσματος.
 Ο ΟΤΑ εκτυπώνει την οριστικοποιημένη αίτηση εις διπλούν, το ένα αντίγραφο το κρατάει για το αρχείο του, ενώ το άλλο αντίγραφο το παραδίδει στον ενδιαφερόμενο.

3.3. Αίτηση διαγραφής (βλέπε και παρακάτω παράγραφο 4.3)

3.3.1. Λόγω επιθυμίας διαγραφής του ενδιαφερόμενου από τον ειδικό εκλογικό κατάλογο
 Μπορεί να δημιουργηθεί είτε στον ΟΤΑ μόνιμης διαμονής, είτε από το σπίτι, επιλέγοντας σχετικό τύπο αίτησης (χωρίς να χρειάζεται η συμπλήρωση επιπλέον πεδίων).
 Υποβάλλεται αυτοπροσώπως στον ΟΤΑ μόνιμης διαμονής.
 Οριστικοποιείται στον ΟΤΑ μόνιμης διαμονής, συμπληρώνοντας μόνο αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου.
 Δεν απαιτούνται άλλα δικαιολογητικά, παρά μόνο η ενυπόγραφη αίτηση.

3.3.2. Λόγω απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας
 Υποβάλλεται και οριστικοποιείται από τον ΟΤΑ εγγραφής της οικογενειακής μερίδας στο Δημοτολόγιο, επιλέγοντας σχετικό τύπο αίτησης (χωρίς να χρειάζεται η συμπλήρωση επιπλέον πεδίων).
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Δεν απαιτείται ενυπόγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου. Διενεργείται αυτεπαγγέλτως από τον ΟΤΑ εγγραφής.

2.4 Αίτηση Διόρθωσης

 Μπορεί να δημιουργηθεί είτε στον ΟΤΑ μόνιμης διαμονής, είτε από το σπίτι επιλέγοντας σχετικό τύπο αίτησης.
 Αφορά μεταβολή ΟΤΑ διαμονής (μεταδημότευση) ή/και στοιχείων διεύθυνσης (με ενδεχόμενη αλλαγή εκλογικού διαμερίσματος) ή/και αλλαγή ονόματος μητέρας, επώνυμο πατέρα, τηλέφωνο.
 Υποβάλλεται αυτοπροσώπως στον ΟΤΑ μόνιμης διαμονής.
 Οριστικοποιείται μόνο από τον ΟΤΑ διαμονής συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα απαραίτητα επιπλέον στοιχεία (αριθμός και ημερομηνία πρωτοκόλλου, όνομα μητέρας, επώνυμο πατέρα, στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο, εκλογικό διαμέρισμα)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! : Απαιτούνται και δικαιολογητικά και ενυπόγραφη αίτηση

Λεπτομερείς οδηγίες για την διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος θα αποσταλούν από τη ΔΜΗΕΣ με την έναρξη εγκατάστασης της σχετικής εφαρμογής.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

4.1 Στοιχεία ειδικών εκλογικών καταλόγων (Άρθρο 18)

Οι ειδικοί κατάλογοι των εκλογέων αυτών συντάσσονται και αναθεωρούνται με τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία τόσο για τους βασικούς εκλογικούς καταλόγους όσο και για τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σχετικές μεταβολές, αποστέλλονται με τη διαδικασία των δίμηνων αναθεωρήσεων στο ΥΠΕΣΑΗΔ, το οποίο μεριμνά για τις σχετικές καταχωρήσεις στην κεντρική βάση δεδομένων.
Ειδικότερα, τα στοιχεία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους είναι τα ακόλουθα:
• Φύλο,
• Επώνυμο,
• Κύριο όνομα ή ονόματα,
• Όνομα πατέρα,
• Όνομα μητέρας,
• Όνομα συζύγου και το γένος αν πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου,
• Ακριβή ημερομηνία και τόπος γέννησης (ημέρα, μήνας, έτος, ή 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης αν δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία γέννησης του εκλογέα),
• Διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα (Δήμος ή Κοινότητα ή τοπικό διαμέρισμα, οδός και αριθμός),
• Ιθαγένεια,
• Αριθμός διαβατηρίου όπου τούτο απαιτείται,
• Αριθμός του κατά περίπτωση υφιστάμενου τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ, καθώς και ειδικός εκλογικός αριθμός.

4.2 Τήρηση και ενημέρωση ειδικών εκλογικών καταλόγων. Υποβολή ενστάσεων. (Άρθρο 19)

Επισημαίνεται ότι για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας σχετικά με τις διαδικασίες που αναφέρονται στους εκλογικούς καταλόγους, θα εφαρμοστούν αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 7 έως 20 του Π.Δ.96/2007. Ειδικότερα, υπενθυμίζεται η υποχρέωση των ΟΤΑ να αναρτούν τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα για την υποβολή τυχόν ενστάσεων κατά της εγγραφής ή μη εγγραφής προσώπου σε αυτούς. Η προθεσμία για την ανάρτηση των καταλόγων διαρκεί από την 1η μέχρι και την 10η ημέρα του επόμενου μήνα μετά τη λήξη του διμήνου. Για περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία των ενστάσεων, σας παραπέμπουμε στην αριθ.9214/15.2.2007 εγκύκλιο της Δ/νσης Εκλογών του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

4.3 Διαγραφή από τους εκλογικούς καταλόγους

Οι εκλογείς αυτοί διαγράφονται από τους οικείους εκλογικούς καταλόγους στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Με αίτησή τους εφόσον οι ίδιοι επιθυμούν τη διαγραφή τους
β) Αν αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια. Για την μεταβολή αυτή οι Ο.Τ.Α. ενημερώνουν το ΥΠΕΣΑΗΔ με τις δίμηνες αναθεωρήσεις των εκλογικών τους καταλόγων, όπως προβλέπουν οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 της εκλογικής νομοθεσίας (Π.Δ.96/2007).
γ) Εφόσον εκλείψουν οι νόμιμες προϋποθέσεις εγγραφής, όπως π.χ. δικαστικές αποφάσεις για ποινική καταδίκη, ανάκληση ή απόρριψη επί αιτήματος για ανανέωση άδειας διαμονής, ή μεταβολή του τύπου της άδειας διαμονής .

4.4 Δικαστική – ποινική συνδρομή

Για το σκοπό της έγκαιρης και αξιόπιστης ενημέρωσης των ειδικών εκλογικών καταλόγων και κατ’ επέκταση και της πρακτικής διασφάλισης της άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, από εκλογείς στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, τα γραφεία ποινικού μητρώου και τα πρωτοδικεία της χώρας οφείλουν να αποστέλλουν ΥΠΕΣΑΗΔ, στο πλαίσιο των δίμηνων αναθεωρήσεων, όλες τις αμετάκλητες αποφάσεις ποινικής καταδίκης, οι οποίες αντιστοίχως στην περίπτωση των Ελλήνων πολιτών επιφέρουν στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, όπως ειδικότερα ορίζουν τα άρθρα 59 και 60 του Ποινικού Κώδικα, καθώς επίσης και κάθε απόφαση αποστέρησης πολιτικών δικαιωμάτων σε βάρος ομογενών ή λοιπών αλλοδαπών. Ομοίως, οι αρχές αυτές οφείλουν να ενημερώνουν κατά τον ίδιο ανωτέρω τρόπο το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. για την τυχόν ανάκληση των οικείων αποφάσεων ή για τη λήξη των ποινών.


4.5 Ημέρα ψηφοφορίας (Άρθρο 16)

Οι εκλογείς αυτοί ψηφίζουν μαζί με τους λοιπούς Έλληνες εκλογείς (κατά τον τρόπο που ισχύει και για τους αλλοδαπούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης), σε εκλογικά τμήματα που θα καθοριστούν από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας.
Για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, οφείλουν να προσκομίσουν ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής τίτλο νόμιμης διαμονής σε ισχύ και ισχυρό διαβατήριο όπου τούτο απαιτείται.
Για τυχόν ειδικότερα ζητήματα που άπτονται της αναγνώρισης των εκλογέων από τους δικαστικούς αντιπροσώπους, λόγω ενδεχόμενων μεταβολών στους τίτλους διαμονής ή στα ταξιδιωτικά έγγραφα θα αποσταλεί σχετική εγκύκλιος.Τέλος, για την υποστήριξη της πρώτης εφαρμογής του Ν.3838/2010 για την πολιτική συμμετοχή των ομογενών και των νομίμως διαμενόντων στη χώρα μας μεταναστών στις τοπικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010, πρόκειται άμεσα να λειτουργήσει, υπό την εποπτεία των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΣΑΗΔ, Κέντρο εξ αποστάσεως συνδρομής (Help Desk).

Έργο του εν λόγω Κέντρου θα είναι η τηλεφωνική παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων αποκλειστικά προς τους αρμόδιους υπάλληλους Δήμων, Περιφερειών ή άλλων εμπλεκομένων υπηρεσιών καθώς και η εξ αποστάσεως καθοδήγηση για την επίλυση αποριών και προβλημάτων που αυτοί τυχόν αντιμετωπίζουν τόσο όσον αφορά τη λειτουργία των τεχνικών πληροφορικών εφαρμογών που θα τους διατεθούν από τη ΔΜΗΕΣ όσο και το περιεχόμενο και ερμηνεία των εφαρμοστέων ρυθμίσεων.

Το τηλεφωνικό κέντρο του Help Desk απαντά στους εξής αριθμούς:

• 210 5205730
• 210 5230836
• 210 5231386

Επίσης, οι κ.κ Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών προς στους οποίους κοινοποιείται η εγκύκλιος αυτή, παρακαλούνται για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στους Δήμους και τις κοινότητες της περιφέρειάς τους, δοθέντος ότι οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την εφαρμογή του νόμου αυτού θα πρέπει ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν.

Σημειώνεται ότι η παρούσα μπορεί να ανευρεθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου (www.ypes.gr ) στις ενότητες “Μετανάστευση - Κοινωνική Ένταξη” και “Εκλογές” όπου θα βρίσκεται ανηρτημένη.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Διεύθυνση Αλλοδαπών
2. Πρωτοδικεία και Εισαγγελίες Πρωτοδικών (μέσω Ν.Α.)
3. Ειρηνοδικεία Κράτους (μέσω Ν.Α.)
4. κ. κ. Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών
5. κ. κ. Προέδρους Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
6. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
7. Διευθύνσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Περιφερειών
8. Διευθύνεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Περιφερειών
9. Δήμους και Κοινότητες της χώρας (Μέσω Γ.Γ. Περιφερειών)
10. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης
11. ΚΕΔΚΕ
12. ΔΑΕΜ
13. Συνήγορος του Πολίτη


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ.κ Υφυπουργών
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Δ. Στεφάνου
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Α. Τάκη
5. Γεν. Δ/ντή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
6. Γεν. Δ/ντρια Μεταναστευτικής Πολιτικής και
Κοινωνικής Ένταξης
7. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής
8. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
9. Δ/νση Ιθαγένειας
10. Διεύθυνση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ.
11. Διεύθυνση Εκλογών
12. Γραφείο Τύπου

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1ης


Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που ακολουθεί αναφέρονται αναλυτικά οι τίτλοι διαμονής που θα πρέπει να κατέχουν οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και κατ΄ επέκταση το δικαίωμα εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη συνεχή πενταετή (5ετή) διαμονή στη χώρα, όπου αυτή απαιτείται:

Α’. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΖΥΓΟΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Α1. Ομογενείς από Αλβανία και αλλογενείς σύζυγοι αυτών :

Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.). Το Ε.Δ.Τ.Ο. χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στους ομογενείς από Αλβανία και στα μέλη της οικογένειάς τους (περιλαμβανομένων χηρευσάντων), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 4000/3/10-δ/2005 (ΦΕΚ 646/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την υπ’ αριθ. 4000/3/10-νβ/2006(ΦΕΚ 583/Β) όμοια. Η διάρκεια ισχύος του είναι μέχρι δέκα (10) έτη και ταυτίζεται μ’ αυτή του Αλβανικού διαβατηρίου. Στους ανωτέρω χορηγείται και Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) Κανονισμού ΕΚ 1030/2002, διάρκειας μέχρι δέκα (10) έτη.
Α2. Ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και αλλογενείς σύζυγοι αυτών :

α) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ). Χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στους ομογενείς από χώρες της τ. Ε.Σ.Σ.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2790/2000 και της υπ’ αριθ. 4864/8/8γ/2000 κοινής υπουργικής απόφασης και είναι αόριστης διάρκειας.
β) Στους αλλογενείς συζύγους των ανωτέρω χορηγείται, από τις αρμόδιες Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών, άδεια διαμονής, μέλους οικογένειας επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς (άρθρο 60 παρ. 5 του Ν.3386/2005), πενταετούς διάρκειας.
Β’. ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΗΣ Ή ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Οι υπαγόμενοι στην παραπάνω κατηγορία κατέχουν:


1. Άδεια διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22, 23, 27, 30, 34, 35 και 36 του Ν.2910/01, αόριστης διάρκειας ή
2. Άδεια διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3013/2002, αόριστης διάρκειας ή
3. Άδεια διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ.2 του Ν.3386/2005, αόριστης διάρκειας ή
4. Άδεια διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 2 του Ν. 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.3731/2008, δεκαετούς διάρκειας
Οι παραπάνω άδειες διαμονής χορηγούνται σε υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν συμπληρώσει υπερδεκαετή νόμιμη διαμονή στη χώρα
Γ’. ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ

Οι υπαγόμενοι στην παραπάνω κατηγορία υπήκοοι τρίτων χωρών κατέχουν:

1.
2. 1) Άδεια διαμονής, πενταετούς διάρκειας, η οποία έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ.150/2006, με το οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003 «Σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» ή

2) Άδεια διαμονής, πενταετούς διάρκειας, η οποία έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.3731/2008 σε τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν γεννηθεί και διαμένουν από τη γέννησή τους στη χώρα. Η εν λόγω διάταξη είναι αυτοτελής εθνική ρύθμιση και αποδίδει στη συγκεκριμένη κατηγορία υπηκόων τρίτων χωρών ειδικό καθεστώς διαμονής με ενισχυμένα δικαιώματα, όμοια με τα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι επί μακρόν διαμένοντες, εντός της ελληνικής επικράτειας.
3.
Δ’. ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ή ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.
Οι υπαγόμενοι στην παραπάνω κατηγορία υπήκοοι τρίτων χωρών κατέχουν:

1. Δελτίο μόνιμης διαμονής, μέλους οικογένειας πολίτη της Ε.Ε. Το δελτίο μόνιμης διαμονής είναι δεκαετούς διάρκειας και χορηγείται βάσει των διατάξεων του άρθρου 17 του Π.Δ.106/2007, σε υπηκόους τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας πολίτη της Ε.Ε., που διαμένουν στη χώρα επί πενταετία ή
2. Δελτίο διαμονής, πενταετούς διάρκειας, μέλους οικογένειας πολίτη της Ε.Ε. (χορηγείται βάσει των άρθρων 9 ή 11 και 12 του Π.Δ.106/2007) ή
3. Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα (χορηγείται βάσει του άρθρου 63 του ν.3386/2005) ή
4. Δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα (χορηγείται βάσει των άρθρων 61 ή 62 του ν. 3386/2005) ή
5. Άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. (χορηγείται βάσει των άρθρων 61, 62 ή 63 του Ν. 3386/2005) ή
6. Άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. (χορηγήθηκαν βάσει των άρθρου 33 του Ν.2910/01)Ε’. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΟΝΕΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ (άρθρο 94 του Ν.3386/2005)

Οι υπαγόμενοι στην ανωτέρω κατηγορία υπήκοοι τρίτων χωρών κατέχουν:


1. Δελτίο διαμονής που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3386/2005 ή
2. Άδεια διαμονής που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3386/2005
3. Άδεια διαμονής που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.2910/01


ΣΤ’. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η΄ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

1. Υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν αναγνωρισθεί ως πολιτικοί πρόσφυγες και τα μέλη των οικογενειών τους
Οι υπαγόμενοι στην ανωτέρω κατηγορία υπήκοοι τρίτων χωρών κατέχουν:
Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού φυγάδα (χρώματος κίτρινου) και Άδεια Παραμονής (λευκού χρώματος) πενταετούς διάρκειας ισχύος τα οποία χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Τα μέλη της οικογένειάς τους κατέχουν άδεια παραμονής μελών οικογένειας αλλοδαπού που χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

2. Υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους
Οι υπαγόμενοι στην ανωτέρω κατηγορία υπήκοοι τρίτων χωρών κατέχουν:
Ειδικό Δελτίο Υπό Ανοχή Διαμονής Αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας ετήσιας διάρκειας (ανθρωπιστικοί ή επικουρικοί λόγοι). Χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.Ζ’. ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΔΑΠΗ ΑΡΧΗ ΩΣ ΑΝΙΘΑΓΕΝΕΙΣ

Οι υπαγόμενοι στην ανωτέρω κατηγορία υπήκοοι τρίτων χωρών κατέχουν:


1. Ειδικό Δελτίο ανιθαγενούς που έχει χορηγηθεί, από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, βάσει των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης της Νέας Υόρκης, περί των ανιθαγενών, η οποία έχει κυρωθεί με το Ν.139/1975 ή
2. Ειδικό ταξιδιωτικό έγγραφο (T.D.V) ανιθαγενούς που έχει χορηγηθεί, από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη βάσει των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης της Νέας Υόρκης, περί των ανιθαγενών, η οποία έχει κυρωθεί με το Ν.139/1975 και άδεια διαμονής ενιαίου τύπου.Η’. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ

Οι υπαγόμενοι στην ανωτέρω κατηγορία κατέχουν:


1. Άδεια παραμονής Αλλοδαπού. Χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε Ομογενείς από λοιπές χώρες ή
2. Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού. Χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε ομογενείς από λοιπές χώρες, κυρίως από Τουρκία και Αλβανία (Ομογενείς Τουρκίας – Αλβανίας) και είναι διετούς ή πενταετούς διάρκειας
Υπενθυμίζεται ότι ειδικώς οι υπαγόμενοι στην ανωτέρω κατηγορία θα προσκομίζουν υποχρεωτικά και βεβαίωση της αρχής που τα εξέδωσε η οποία θα πιστοποιεί τη συνεχή πενταετή νόμιμη διαμονή τους στη χώρα από την ημερομηνία χορήγησης των ως άνω τίτλων διαμονής.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ης


A’ Δικαιολογητικά εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο

Για την εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ΟΤΑ α’ βαθμού της χώρας, οι εκλογείς όλων των κατηγοριών οφείλουν να προσέλθουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως στον –κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω στην εγκύκλιο- οικείο Δήμο ή Κοινότητα προκειμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο, καθώς και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :


α). Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ, από αυτούς που περιοριστικά αναφέρονται παραπάνω. Σημειώνεται ότι η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών είτε για αρχική χορήγηση είτε για ανανέωση άδειας διαμονής δεν μπορεί να αντικαταστήσει σε καμία περίπτωση τον απαιτούμενο νόμιμο τίτλο διαμονής και συνεπώς δεν αποτελεί δικαιολογητικό για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Δήμου ή Κοινότητας της χώρας. Μόνο οι ομογενείς από λοιπές χώρες προσκομίζουν υποχρεωτικά και βεβαίωση της αρχής που τα εξέδωσε η οποία θα πιστοποιεί τη συνεχή πενταετή νόμιμη διαμονή τους στη χώρα από την ημερομηνία χορήγησης των ως άνω τίτλων διαμονής.

β) Επικυρωμένο αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου.
Η προσκόμιση του ταξιδιωτικού εγγράφου δεν απαιτείται από τις κατηγορίες:
i) των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν αναγνωρισθεί ως πολιτικοί πρόσφυγες και τα μέλη των οικογενειών τους
ii) των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους και
iii) των ανιθαγενών και των oμογενών από λοιπές χώρες (απαιτείται όμως για τους κατόχους ΕΔΤΟ).
iv) των υπηκόων τρίτων χωρών που εμπίπτουν στις περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας κατοχής διαβατηρίου, κατά την έννοια της παραγράφου 1 εδάφιο γ’ του άρθρου 84 του Ν.3386/2005, όπως ισχύει. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία δεν κατέχουν επιπλέον και άδεια διαμονής, σύμφωνα με τους τύπους και τις προδιαγραφές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στους ανωτέρω υπηκόους τρίτων χωρών χορηγείται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της αρμόδιας Περιφέρειας, αναλόγως της κατηγορίας στην οποία υπάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του Ν.3386/05, η οποία παρέχει στον κάτοχό της δικαίωμα νόμιμης διαμονής στην ελληνική επικράτεια, καθιδρύει όλες τις υποχρεώσεις και παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.3386/05 όπως ισχύει. Ως εκ τούτου, μοναδικό νομιμοποιητικό έγγραφο του αντικειμενικά στερούμενου υπηκόου τρίτης χώρας που ταυτοχρόνως αποτελεί και το μοναδικό έγγραφο από το οποίο αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητάς του, είναι η παραπάνω απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Επομένως για οποιαδήποτε συναλλαγή του κατόχου της υπόψη απόφασης με τις εμπλεκόμενες στη διαδικασία υπηρεσίες, αρκεί η επίδειξη της απόφασης ανανέωσης της άδειας διαμονής του και δεν αναζητούνται περαιτέρω στοιχεία ταυτότητας ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, όπως προκύπτει από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 84 του Ν. 3386/2005 όπως προστέθηκε με το άρθρο 40, παρ. 1 του Ν.3731/2008.

γ) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης εύλογα πρόσφατης έκδοσης.
Το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου αναζητείται μόνο αυτεπαγγέλτως, εφόσον δεν προσκομίζεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο κατά την υποβολή της αίτησης. Σχετικά με το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και για λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας είναι σκόπιμο, κατά την πρώτη τουλάχιστον εφαρμογή του νόμου, να υποδεικνύεται στους ενδιαφερόμενους να το προσκομίζουν οι ίδιοι με την υποβολή της αίτησης. Το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου αναζητείται προκειμένου να διαπιστωθεί από την αρμόδια υπηρεσία : i) τυχόν καταδίκη του ενδιαφερόμενου σε ποινή ισόβιας, αόριστης ή πρόσκαιρης κάθειρξης που συνεπάγεται για τους Έλληνες πολίτες αποστέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων (βλ. άρθρα 59 και 60 του Π.Κ.), ii) τυχόν δικαστική απόφαση αποστέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων αποφάσεων που έχουν εκδοθεί δυνάμει των άρθρων 61, 62 και 64 του Π.Κ..


δ) Βεβαίωση ιδιότητας μόνιμου κατοίκου από τον οικείο Δήμο. Προσοχή!!!! Το εν λόγω δικαιολογητικό ζητείται μόνο από όσους έχουν τίτλο διαμονής που εκδίδεται από τις αστυνομικές αρχές.


Β’ Τι κάνει ο Δήμος;

Όταν προσέρχεται ενδιαφερόμενος ομογενής ή αλλοδαπός τρίτης Χώρας στο Δήμο η αρμόδια υπηρεσία για τους εκλογικούς καταλόγους προχωρά στις εξής ενέργειες:


1) Παραλαμβάνει τα προβλεπόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά και τα αντιπαραβάλλει με τα πρωτότυπα. Επίσης παραλαμβάνει και την ενδεχόμενη έντυπη από το πληροφοριακό σύστημα και ενυπόγραφη αίτηση. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου, να προτρέπεται ο ενδιαφερόμενος να μην καταθέσει αίτηση. Αν επιμένει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει αίτηση εγγραφής, τότε η αίτηση αυτή πρωτοκολλείται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου προς απόρριψη (βλέπε παράγραφο 2.1). Υπενθυμίζεται ότι η μη προσκόμιση ποινικού μητρώου δεν αποτελεί πλημμέλεια της αίτησης αλλά τεκμαίρει την επιθυμία του αιτούντος να αναζητηθεί αυτό αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία του Δήμου.

2) Ελέγχει ποιά δημόσια αρχή έχει εκδώσει τον τίτλο διαμονής που κατέχει ο ενδιαφερόμενος (Περιφέρεια/ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. ή αστυνομικές αρχές) καθώς και τον τύπο του τίτλου διαμονής (εάν δηλαδή είναι ένας από αυτούς που αναφέρονται στο Παράρτημα της 1ης Ενότητας της παρούσας)
Πιο συγκεκριμένα:
α) Ελέγχει μέσω του πληροφοριακού συστήματος εάν ο ενδιαφερόμενος είναι καταχωρημένος ως δικαιούχος ή όχι και σε ποιον Δήμο έχει δικαίωμα να εγγραφεί ως εκλογέας
β) Εάν ο ενδιαφερόμενος εμφανίζεται στο πληροφοριακό σύστημα ως δικαιούχος με δικαίωμα εγγραφής ως εκλογέα στο Δήμο στον οποίο αυτός απευθύνθηκε, ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών που προσκομίζονται και στη συνέχεια δημιουργεί και οριστικοποιεί ταυτόχρονα την αίτηση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο. Η δημιουργία και οριστικοποίηση της αίτησης γίνεται μέσω ειδικού τοπικού λογισμικού (το οποίο θα απαιτεί σύνδεση internet) που θα αποσταλεί από τη ΔΜΗΕΣ.

Περαιτέρω, σε σχέση με την πληρότητα των δικαιολογητικών :
- Η οριστικοποίηση της αίτησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος γίνεται μόνο εφόσον έχουν περιέλθει στο Δήμο όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (και το ποινικό μητρώο).

- Στις περιπτώσεις κατόχων τίτλων που εκδίδονται από τις Περιφέρειες ή το ΥΠΕΣΑΗΔ δεν προσκομίζεται Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας, ενώ, αντίθετα, στις περιπτώσεις κατόχων τίτλων που εκδίδονται από τις αστυνομικές αρχές προσκομίζεται υποχρεωτικά «Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας» από τον Δήμο στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης πρέπει να είναι πρόσφατης έκδοσης και, εφόσον δεν προσκομίζεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο κατά την υποβολή της αίτησης, αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως, Σε καμία περίπτωση ο υπάλληλος δεν αναμένει τη μεταγενέστερη προσκόμισή του από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Σχετικά με το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και για λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας είναι σκόπιμο, κατά την πρώτη τουλάχιστον εφαρμογή του νόμου, να υποδεικνύεται προκαταβολικά (λ.χ. με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης) στους ενδιαφερόμενους να το προσκομίζουν οι ίδιοι με την υποβολή της αίτησης. Το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου αναζητείται προκειμένου να διαπιστωθεί από την αρμόδια υπηρεσία: i) τυχόν καταδίκη του ενδιαφερόμενου σε ποινή ισόβιας, αόριστης ή πρόσκαιρης κάθειρξης που συνεπάγεται για τους Έλληνες πολίτες αποστέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων (βλ. άρθρα 59 και 60 του Π.Κ.), ii) τυχόν δικαστική απόφαση αποστέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων αποφάσεων που έχουν εκδοθεί δυνάμει των άρθρων 61, 62 και 64 του Π.Κ.. τυχόν καταδίκη του ενδιαφερόμενου σε ποινή ισόβιας, αόριστης ή πρόσκαιρης κάθειρξης που συνεπάγεται για τους Έλληνες πολίτες αποστέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Αν από το ποινικό του μητρώο προκύπτει καταδίκη σε ποινή ισόβιας, αόριστης ή πρόσκαιρης κάθειρξης το αίτημα του ενδιαφερόμενου απορρίπτεται εγγράφως από το Δήμο με αναφορά στο λόγο απόρριψης. Τέλος, οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου θα πρέπει να εξετάζουν αν οι μνημονευόμενες στο αντίγραφο ποινικού μητρώου καταδίκες για πλημμελήματα συμπεριλαμβάνουν ενδεχομένως ως ατομικώς επιβληθείσα από το δικαστήριο παρεπόμενη ποινή τη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 64 ΠΚ και, κατ’ επέκταση, εφόσον η σχετική στέρηση εξακολουθεί να αρνούνται την εγγραφή του ενδιαφερομένου αλλοδαπού στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Αντίστοιχα θα πρέπει να συγκρατούν την προσοχή τους καταδίκες σε περιορισμό σε ψυχιατρικό κατάστημα που επιβάλλουν επιπροσθέτως και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, κατά τον συνδυασμό των άρθρων 61, 62 και 64 ΠΚ.

γ) Εάν ο ενδιαφερόμενος εμφανίζεται στο πληροφοριακό σύστημα ως δικαιούχος, αλλά με δικαίωμα εγγραφής ως εκλογέα σε άλλο Δήμο, η υπηρεσία του Δήμου στον οποίο απευθύνθηκε ο ενδιαφερόμενος απορρίπτει το αίτημά του, λόγω μη διασταύρωσης των στοιχείων του και του συστήνει εγγράφως να απευθυνθεί στον αρμόδιο Δήμο. Στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος ισχυρίζεται παρ’ όλα αυτά ότι είναι εγκατεστημένος μόνιμα στον συγκεκριμένο Δήμο στον οποίο απευθύνθηκε, χωρίς αυτό να φαίνεται μέσα στο ΠΣ, τότε του συστήνεται να απευθυνθεί στην υπηρεσία Αλλοδαπών του Δήμου προκειμένου να τηρηθεί η διαδικασία πιστοποίησης του ισχυρισμού του αυτού, όπως αυτή περιγράφεται στο στοιχείο Γ του Παραρτήματος της 2ης Ενότητας.

δ) Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν εμφανίζεται καν (ούτε ως δικαιούχος) στο ΠΣ ο Δήμος απορρίπτει το αίτημα λόγω μη διασταύρωσης στοιχείων και του συστήνει εγγράφως να απευθυνθεί ανάλογα στην υπηρεσία αλλοδαπών του Δήμου από την οποία παρέλαβε τον τίτλο διαμονής (εάν πρόκειται για τίτλο που εξέδωσε η Περιφέρεια) ή στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΣΑΗΔ ή στην αρμόδια αστυνομική αρχή έκδοσης του τίτλου διαμονής, ώστε, μετά από σχετική του αίτηση, να αναζητηθεί ο λόγος της μη εμφάνισής του στο σύστημα και, εφόσον τέτοιος νόμιμος λόγος δεν συντρέχει, να διενεργηθεί η εκεί καταχώρισή του. Αφού διενεργηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες ενημέρωσης στο πληροφοριακό σύστημα ο ενδιαφερόμενος θα επανέρχεται στην υπηρεσία του Δήμου που είναι αρμόδια για την εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο προκειμένου να υποβληθεί εκ νέου σχετικό αίτημα.


ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Εν όψει της εγκατάστασης του πληροφοριακού συστήματος και για τη μεταβατική χρονική περίοδο μέχρι την εγκατάσταση αυτή, επισημαίνονται τα παρακάτω:

α) Λεπτομερείς οδηγίες για τη διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος θα αποσταλούν από τη ΔΜΗΕΣ του ΥΠΕΑΣΗΔ με την έναρξη εγκατάστασης της σχετικής εφαρμογής.

β) Έως την εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος οι Δήμοι ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, τη διαδικασία και τις προθεσμίες εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους.

γ) Για λόγους επίσπευσης της διαδικασίας οι Δήμοι ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητά τους να αναζητήσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά χωρίς να περιμένουν την έναρξη εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος.

δ) Κατά την πρώτη τουλάχιστον εφαρμογή του νόμου σκόπιμο είναι να υποδεικνύεται στους ενδιαφερόμενους να προσκομίζουν οι ίδιοι το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης με την υποβολή της αίτησής τους.

ε) Στους κατόχους τίτλων διαμονής που εκδίδουν οι αστυνομικές αρχές (Ε.Δ.Τ. ομογενών και των μελών της οικογένειάς του, άδειες παραμονής ομογενών, Ειδικά Δελτία Αλλοδαπού φυγάδα, Ειδικά Δελτία υπό ανοχή διαμονής Αλλοδαπού, Ειδικά Δελτία ή ταξιδιωτικά έγγραφα ανιθαγενούς) συστήνεται άμεσα η εκ μέρους τους αναζήτηση Βεβαιώσεων Μόνιμης Κατοικίας
Γ’ Περιπτώσεις μετεγκατάστασης σε άλλο Δήμο δικαιούχων που είναι κάτοχοι τίτλων διαμονής από τις Περιφέρειες ή το ΥΠΕΣΑΗΔ
(αφορά άμεσα και τις υπηρεσίες αλλοδαπών των Δήμων
και των Περιφερειών)Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι τίτλων διαμονής που έχουν εκδοθεί από τις Περιφέρειες ή το ΥΠΕΣΑΗΔ, οι οποίοι προσέρχονται να υποβάλλουν αίτημα εγγραφής στον ειδικό κατάλογο του Δήμου στον οποίο δηλώνουν ότι έχουν μετεγκατασταθεί και διαμένουν επί διετία, αλλά στο πληροφοριακό σύστημα εμφανίζονται με δικαίωμα εγγραφής σε άλλο Δήμο ή υπάρχει αδυναμία ανεύρεσης του Δήμου διότι είτε η ημερομηνία μετεγκατάστασης δεν προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα είτε φαίνεται να έχει συντελεσθεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη αυτής που ο ενδιαφερόμενος ισχυρίζεται ότι μετοίκησε είτε δεν έχει δηλωθεί, θα τους συστήνεται η προσφυγή στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών του Δήμου κατοικίας, η οποία θα τους ενημερώνει για την τήρηση της κατωτέρω διαδικασίας:

1. Παράλειψη δήλωσης της μετεγκατάστασης
α) Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να του χορηγηθεί βεβαίωση του οικείου Δημάρχου που πιστοποιεί την πραγματική εγκατάσταση στο Δήμο και την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου (Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας)
β) Με την εν λόγω βεβαίωση, η οποία επικυρώνει νομικά την πραγματική εγκατάσταση στο Δήμο, προσέρχεται στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών του Δήμου και δηλώνει, εκπροθέσμως, την συντελεσθείσα μεταβολή δια της υποβολής του εντύπου 210.
γ) Ο Δήμος διαβιβάζει τη δήλωση με συνημμένη την εν λόγω βεβαίωση στην οικεία Περιφέρεια
δ) Η υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας, αφού ελέγξει την εκπρόθεσμη, με υπαιτιότητα του υπηκόου τρίτης χώρας, υποβολή δήλωσης μεταβολής κατοικίας, επιβάλλει το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν.3386/2005 πρόστιμο. Μετά την καταβολή του προστίμου η οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας προχωρεί στην καταχώριση της μεταβολής στο πληροφοριακό σύστημα. Η καταχώριση της μεταβολής εν προκειμένω ελέγχει στην ημερομηνία που συντελέσθηκε η μετεγκατάσταση, η οποία τεκμαίρεται ότι είναι η ημερομηνία που ανατρέχει σε δύο έτη πριν την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης μόνιμης διαμονής

Παράδειγμα 1.
Υπήκοος τρίτης χώρας κάτοχος άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας που έχει εκδοθεί από την Υ.Α.Μ. Ν. Λακωνίας και έχει επιδοθεί από το Δήμο Σπάρτης, προσέρχεται την 5-6-2010 στην αρμόδια για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων προκειμένου να αιτηθεί την εγγραφή του.
Ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου αναζητά, με τα προβλεπόμενα κριτήρια αναζήτησης, τον ενδιαφερόμενο και τον εντοπίζει πράγματι μεταξύ των δικαιούχων.
Ως τόπος μόνιμης κατοικίας όμως στον οποίο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα φαίνεται ο Δήμος Σπάρτης, αφού δεν υφίσταται καταχώριση μεταβολής κατοικίας και στο συγκεκριμένο Δήμο, την 2-5-2006, ο ενδιαφερόμενος είχε υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση της εν ισχύ άδειας διαμονής του.
Ο ενδιαφερόμενος ισχυρίζεται ότι από το έτος 2008 (3-6-2008) έχει μετεγκατασταθεί και διαμένει συνεχώς στο Δήμο Αθηναίων, αλλά παρέλειψε να προβεί στη δήλωση μεταβολής της διεύθυνσης κατοικίας του.
Ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου, του συστήνει να απευθυνθεί στην υπηρεσία Αλλοδαπών του Δήμου, προκειμένου, δια της υποβολής του εντύπου 210, να ακολουθήσει την προαναφερθείσα διαδικασία
Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία ή δεν του χορηγηθεί βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμαρχο, θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο Δήμο Σπάρτης.

2. Δήλωση της μεταβολής και παράλειψη καταχώρισης ή καταχώριση με μεταγενέστερη της πραγματικής μετεγκατάστασης ημερομηνία
α) Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στην υπηρεσία Αλλοδαπών του Δήμου και δια του εντύπου 411 υποβάλλει συμπληρωματική δήλωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας
β) Ο Δήμος διαβιβάζει τη δήλωση στην οικεία Περιφέρεια
γ) Η υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας, προχωρεί στην καταχώριση ή διόρθωση της μεταβολής στο πληροφοριακό σύστημα. Η καταχώριση της μεταβολής ανατρέχει στην ημερομηνία που συντελέσθηκε η πραγματική μετεγκατάσταση.

Παράδειγμα 2
Υπήκοος τρίτης χώρας κάτοχος άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας που έχει εκδοθεί από την Υ.Α.Μ. Ν. Σερρών και έχει επιδοθεί από το Δήμο Σιδηροκάστρου, προσέρχεται την 20-5-2010 στην αρμόδια για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, υπηρεσία του Δήμου Νάουσας προκειμένου να αιτηθεί την εγγραφή του.
Ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου αναζητά, με τα προβλεπόμενα κριτήρια αναζήτησης, τον ενδιαφερόμενο και τον εντοπίζει πράγματι μεταξύ των δικαιούχων.
Ως τόπος μόνιμης κατοικίας όμως στον οποίο ο ενδιαφερόμενος διαμένει επί διετία και μπορεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα φαίνεται ο Δήμος Σιδηροκάστρου, όπου την 2-4-2006 είχε υποβάλλει το αίτημα για τη χορήγηση της εν ισχύ άδειας διαμονής του, καθώς η ημερομηνία μετεγκατάστασης που έχει καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα είναι η 7-9-2008 και ως εκ τούτου δεν συμπληρώνει διετή διαμονή στο Δήμο Νάουσας.
Ο ενδιαφερόμενος ισχυρίζεται ότι η πραγματική ημερομηνία δήλωσης της μεταβολής κατοικίας είναι η 5-5-2008, ημερομηνία κατά την οποία προσήλθε στο Δήμο Νάουσας προκειμένου να δηλώσει την εν λόγω μεταβολή.
Ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου, του συστήνει να απευθυνθεί στην υπηρεσία Αλλοδαπών του Δήμου, προκειμένου, δια της υποβολής του εντύπου 411, να ακολουθήσει την προαναφερθείσα διαδικασία.
Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο Δήμο Σιδηροκάστρου.

3) Ο Δήμος στον οποίο οι ενδιαφερόμενοι έχουν συμπληρώσει διετή διαμονή δεν είναι αυτός της τρέχουσας κατοικίας.
Σε περιπτώσεις που υπήκοοι τρίτων χωρών κάτοχοι τίτλων διαμονής που έχουν εκδοθεί από τις Περιφέρειες ή το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., προσέρχονται να υποβάλλουν αίτημα εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Δήμου στον οποίο διαμένουν και από το Π.Σ. προκύπτει μεν ότι είναι δικαιούχοι αλλά δεν προκύπτει καθόλου ο Δήμος στον οποίο έχουν το δικαίωμα άσκησης του δικαιώματός τους, δεδομένου ότι λόγω κινητικότητας ή παράλειψης των υποχρεώσεών του δεν είναι δυνατή η απόδειξη διετούς διαμονής σε Δήμο προηγούμενης διαμονής τους, θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
α) Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στην υπηρεσία Αλλοδαπών του Δήμου όπου δια του εντύπου 310 και συνημμένων τυχόν αποδεικτικών διαμονής υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, με την οποία αιτείται πιστοποίηση διετούς διαμονής στο Δήμο στον οποίο διατείνεται ότι έχει διαμείνει επί διετία
β) Ο Δήμος, διαβιβάζει την αίτηση στην οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας
γ) Η Περιφέρεια διενεργεί τους απαιτούμενους ελέγχους είτε βάσει των αποδεικτικών που προσκόμισε ο ενδιαφερόμενος είτε βάσει στοιχείων που αντλεί από το φυσικό φάκελο του ενδιαφερόμενου και εφόσον διαπιστώσει πραγματική εγκατάσταση και διαμονή σε Δήμο που υπάγεται στη χωρική της αρμοδιότητα προχωρεί σε καταχώριση του Δήμου και της σχετικής ημερομηνίας εγκατάστασης στο Π.Σ.
Εάν η καταχώριση δεν είναι δυνατή, αποστέλλει, με fax, στην Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου μας, έγγραφο με το οποίο πιστοποιεί τη διετή διαμονή του ενδιαφερομένου στο συγκεκριμένο Δήμο.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι έχει συμπληρώσει διετή διαμονή σε Δήμο άλλου νομού στον οποίο διέμενε πριν τη μετεγκατάστασή του θα του συστήνεται η υποβολή της σχετικής αίτησης για την πιστοποίηση της διετούς διαμονής στο Δήμο που διέμενε.


Παράδειγμα 3.
Υπήκοος τρίτης χώρας κάτοχος άδειας διαμονής γονέα ανήλικου ημεδαπού που εκδόθηκε από την ΥΑΜ Ν. Φθιώτιδας και επιδόθηκε από το Δήμο Λαμίας, προσέρχεται στο Δήμο Αθηναίων όπου διαμένει προκειμένου να υποβάλλει αίτηση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο.
Από τη διερεύνηση στο Π.Σ. προκύπτει μεν ότι περιλαμβάνεται στους δικαιούχους αλλά δεν προκύπτει ο Δήμος στον οποίο ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος, καθόσον από τα τηρούμενα στη βάση δεδομένων στοιχεία δεν αποδεικνύεται διετής διαμονή ούτε στο Δήμο Αθηναίων ούτε στο Δήμο Θήβας όπου είχε υποβάλλει την αίτηση για την απόκτηση της άδειας διαμονής του, ούτε σε άλλο Δήμο της χώρας στον οποίο ενδεχομένως είχε διαμείνει στο παρελθόν επί διετία.
Ο ενδιαφερόμενος, ισχυρίζεται ότι κατέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει διαμείνει κατά το παρελθόν επί τέσσερα έτη στο Δήμο Λιβαδειάς.
Ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου τον παραπέμπει στην υπηρεσία Αλλοδαπών του Δήμου Λιβαδειάς όπου του συστήνεται η τήρηση της προαναφερθείσας διαδικασίας.
Η ΥΑΜ Ν. Βοιωτίας, διερευνώντας τα αποδεικτικά στοιχεία που αποστέλλει συνημμένα με την αίτησή του ο υπήκοος τρίτης χώρας και στοιχεία του φακέλου του ενδιαφερόμενου, διαπιστώνει ότι πράγματι ο ενδιαφερόμενος διέμενε στο Δήμο Λιβαδειάς ως κάτοχος προσωρινής εξάμηνης άδειας διαμονής που είχε εκδοθεί από την ίδια ΥΑΜ, το έτος 2001, μέχρι το έτος 2005 που υπέβαλε αίτηση ανανέωσής της, ως γονέα ανήλικου ημεδαπού μέσω του ίδιου Δήμου.
‘Έκτοτε, εξ’ αιτίας διαδοχικών μετεγκαταστάσεων του ενδιαφερομένου σε όμορους Δήμους, οι οποίες απεικονίζονται στο Π.Σ., δεν προκύπτει πουθενά διετής διαμονή του.
Η παραπάνω ΥΑΜ καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα πλήρη στοιχεία της προσωρινής εξάμηνης ώστε να προκύπτει η διετής διαμονής στον Δήμο Λιβαδειάς.
Σε περίπτωση που η διετής διαμονή στον Δήμο Λιβαδειάς δεν πιστοποιείται από παλαιότερους τίτλους νόμιμης διαμονής αλλά προσκομίζονται άλλα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία δεν είναι δυνατόν να απεικονισθούν στο πληροφοριακό σύστημα, η ΥΑΜ Ν.Βοιωτίας ενημερώνει με σχετικό έγγραφο που πιστοποιεί την τετραετή διαμονή του ενδιαφερομένου στο Δήμο Λιβαδειάς, την Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου μας,
Μετά την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων διαδικασιών ο ενδιαφερόμενος θα προσέρχεται εκ νέου στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λιβαδειάς για να υποβάλλει την αίτηση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο

4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α) Για τη διαδικασία καταχώρισης βάσει της οποίας η μεταβολή θα παραπέμπει στον πραγματικό χρόνο μεταβολής (αναδρομικά), και για την τρέχουσα διαδικασία και για την πάγια, θα ενημερωθείτε σύντομα από τη ΔΜΗΕΣ.
β) Τα παραπάνω ισχύουν και για τους ήδη εγγεγραμμένους στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εκλογείς που μετοικούν σε νέο Δήμο και αυτό δεν προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα.
γ) Σε κάθε περίπτωση η μη γνωστοποίηση της μετεγκατάστασης επιφέρει αδυναμία μετεγγραφής στο νέο Δήμο, οπότε ο Δήμος όπου μπορεί ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας να ασκήσει τα εκλογικά του δικαιώματα είναι αυτός της χορήγησης της άδειας διαμονής του όπου ο ενδιαφερόμενος έχει διαμείνει για μία τουλάχιστον διετία ή αυτός της τελευταίας γνωστοποιηθείσας μετεγκατάστασής του, εφόσον αποδεικνύεται, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, ότι έχει παρέλθει διετία από την ημερομηνία μετεγκατάστασης.


Σημείωση:
Τα μνημονευόμενα στα παραρτήματα ειδικά έντυπα πρόκειται να αποσταλούν με συμπληρωματική εγκύκλιο της ΔΜΗΕΣ που θα επακολουθήσει σε σύντομο χρόνο.

πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

© 2010 Δημήτρης Κάρναβος | dkarnavos.gr